General terms and conditions for the ARBER-BERGBAHN e.K. company

Algemene Gebruiksvoorwaarden ARBER Shop

§ 1 Omvang, doel en de afsluiting van de desbetreffende overeenkomst
1.    De volgende voorwaarden regelen definitief de contractuele relatie tussen de Prinselijke Hohenzollern ARBER-BERGBAHN e.K, Betriebsleiter: Thomas Liebl, Talstation Arber, 94252 Bayerisch Eisenstein, hierna te noemen "verkoper" en de betreffende klant.
2.    Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Tegengestelde of van deze gebruiksvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de klant, worden niet erkend, tenzij  de verkoper expliciet, in individuele gevallen, toegestemd heeft.
3.    Zij gelden zowel voor de consument alsook voor ondernemers. Een consument in de context van deze AV is een natuurlijk persoon die een bestelling aangaat voor doeleinden, die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijk of een rechtspersoon of een juridisch partnerschap, die bij de bestelling, handelt volgens de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
4.    Onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen door de verkoper aan de klant.
5.    De klant kan via de website van de Verkoper  een bestelling van goederen plaatsen. Na het verzenden van de bestelling, ontvangt de klant een orderbevestiging, waarin zijn gegevens en zijn bestelling opnieuw worden vermeld. Deze orderbevestiging vormt nog geen bevestiging van de overeenkomst. Wanneer de verkoper het aanbod aanvaardt, zal de koper binnen 2 dagen een bevestiging van de overeenkomst of een verzendbevestiging van hem ontvangen. Als de klant een dergelijke verklaring niet op tijd ontvangt, is hij niet langer gebonden aan zijn bestelling.
6.    Het contract en de algemene voorwaarden worden via e-mail verstuurd naar de klant, na het plaatsen van de bestelling. Bovendien kan de klant die een account heeft gecreëerd, op elk moment na het sluiten van de overeenkomst, zijn respectievelijke bestellingen via zijn account oproepen.
7.    De definitieve overeenkomst zal uitsluitend in het Duits plaats vinden. Hier is het Duitse recht van toepassing, voor zover de klant een zakenman is.
8.    Alle prijzen zijn bruto prijzen in euro.
§ 2 Voltooiing van de overeenkomst, verzendkosten
1.    De klant draagt de verzendkosten vanaf de plaats van vestiging van de verkoper in overeenstemming met de op het moment van de bestelling geldende leveringskosten  __________________________________________  
2.    Na voltooiing van de koopovereenkomst, is de betaling van de koopprijs onmiddellijk opeisbaar. De klant heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen de verschillende betaalmethodes. De verkoper behoudt zich het recht voor, bij leveringen in het buitenland, bij een eerste bestelling of om een andere reden, bepaalde betaalopties uit te sluiten.
3.    De verkoper heeft het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst, wanneer hij, ondanks eerdere sluiting van een bijbehorende koopovereenkomst, van zijn kant het prestatieobject niet ontvangt; de verantwoordelijk van de verkoper voor opzet of nalatigheid blijft onaangetast. De verkoper zal, in dit geval, de koper onverwijld informeren over het niet beschikbaar zijn en alle reeds betaalde vergoedingen, onmiddellijk terugbetalen. De verkoper behoudt zich het recht voor in dit geval om gelijkwaardige (prijs en kwaliteit) goederen aan te bieden, met het oog op het sluiten van een nieuwe overeenkomst voor de aankoop van de goederen met dezelfde prijs en kwaliteit.
§ 3 Garantie en aansprakelijkheid
1.    De verkoper is aansprakelijk voor gebreken aan de goederen, volgens de wettelijke bepalingen van het kooprecht (§§ 434 ev BGB). en - indien de klant een consument is - van het consumenten kooprecht (§§ 474 ev BGB), tenzij in deze algemene voorwaarden, anders bepaald werd.
2.    Indien de klant een ondernemer is, bedraagt de garantieperiode van de rechten uit hoofde van § 437 nr 1 en nr 3 BGB voor nieuwe producten afwijkend van § 438 par. 1 nr 3 BGB, een jaar na de wettelijke verjaringstermijn. Voor consumenten geldt in het geval van § 438 par. 1 nr. 3 BGB de wettelijke garantietermijn van twee jaar.
3.    Indien de klant een ondernemer is, wordt de garantie uitgesloten voor gebruikte items. Tegenover consumenten wordt, voor gebruikte items, de garantieperiode van de rechten uit hoofde van § 437 nr 1 en nr 3 BGB afwijkend van § 438 par. 1 nr 3 BGB, ingekort tot een jaar na de wettelijke verjaringstermijn.
4.    De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onzorgvuldigheid.
5.    De beperkingen van de aansprakelijkheid in overeenstemming met de voorgaande paragrafen 2, 3 en 4 gelden niet voor schade als gevolg van schade aan het leven, lichaam of gezondheid, het frauduleuze verzwijgen van gebreken, vorderingen op basis van de wet op productaansprakelijkheid, in geval van opzet en grove nalatigheid en schending van verplichtingen, die de vervulling van de goede uitvoering van het contract allereerst mogelijk maken en op wiens naleving de klant altijd kan vertrouwen.

§ 4 Eigendomsvoorbehoud, risico-overdracht
1.    De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, tot de volledige betaling .
2.    Indien de klant een ondernemer is, dan gaat het risico bij het verzenden van de verkoop vanaf de overdracht aan het transportbedrijf, over op de ondernemer. Voor consumenten gebeurt de risico-overdracht pas bij het overhandigen van de goederen aan de klant.
§ 5 Ingebrekestelling en bijbehorende kosten
1.    De klant,die geen consument is, is in gebreke indien hij niets heeft gedaan binnen 30 dagen na de vervaldag.
2.    Consumenten zijn eveneens binnen de 30 dagen na de vervaldag in gebreke, als zij op de hoogte werden gebracht van dit gevolg, via de factuur of het verzoek tot betaling.
3.    De verkoper heeft, voor iedere aanmaning, het recht op de aanmaningskosten ten bedrage van € 2,50 ten koste van de klant.. De klant heeft het recht om te bewijzen dat geen of slechts geringe schade ontstaan is. Het recht op verdere aanmaningskosten blijft uitdrukkelijk voorbehouden.
§ 6 Slotbepalingen
1.    De huidige algemene voorwaarden en de respectievelijke rechtsgeldige koopovereenkomst vallen uitsluitend onder het Duitse recht, met uitzondering van het Weens Koopverdrag, van toepassing indien de klant geen consument is.
2.    Voor zover de partijen geregistreerde handelaren zijn, heeft, voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met de huidige overeenkomst, de stad van de zetel van de verkoper de rechtsbevoegdheid.
3.    Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

Stand: 25-11-2015