Všeobecné obchodní podmínky společnosti ARBER-BERGBAHN e. K.

Všeobecné obchodní podmínky obchodu ARBER Shop

§ 1 Rozsah platnosti, předmět a uzavření příslušné smlouvy
1.    Následující podmínky upravují s konečnou platností smluvní vztah mezi společností Fürstlich Hohenzollernsche ARBER-BERGBAHN e.K., Betriebsleiter: Thomas Liebl, Talstation Arber, 94252 Bayerisch Eisenstein, dále „prodávající“, a příslušným zákazníkem.
2.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky mají výhradní platnost. Podmínky zákazníka, které odporují těmto obchodním podmínkám nebo se od nich odlišují, se neuznávají, pokud s tím prodávající nebude ve výjimečných případech souhlasit.
3.    Tyto obchodní podmínky platí jak vůči spotřebitelům, tak vůči podnikatelským subjektům. Spotřebitelem ve smyslu těchto VOP je každá fyzická osoba, která provede objednávku za účelem, který nelze převážně připsat její podnikatelské ani samostatné profesní činnosti. Podnikatelským subjektem ve smyslu těchto VOP je fyzická či právnická osoba nebo právně způsobilá osobní společnost, která při provádění objednávky jedná za účelem realizace své podnikatelské nebo samostatné profesní činnosti.
4.    Předmětem příslušné smlouvy je prodej zboží prodávajícím zákazníkovi.
5.    Zákazník může prostřednictvím webové stránky prodávajícího provést objednávku zboží. Po odeslání objednávky obdrží zákazník potvrzení objednávky, ve kterém jsou ještě jednou uvedeny jeho údaje a jeho objednávka. Toto potvrzení objednávky nepředstavuje ještě přijetí návrhu na uzavřením smlouvy. Pokud prodávající nabídku přijme, obdrží od něj kupující během 2 dnů prohlášení o přijetí návrhu na uzavření smlouvy nebo potvrzení o odeslání. Pokud by zákazník takové prohlášení neobdržel v uvedené lhůtě, není již svou objednávkou vázán.
6.    Text smlouvy a Všeobecné obchodní podmínky budou zákazníkovi zaslány e-mailem po provedení objednávky. Kromě toho může zákazník, který si založil zákaznický účet, kdykoli po uzavření smlouvy zobrazit své objednávky prostřednictvím svého zákaznického účtu.
7.    Uzavření smlouvy se provádí výhradně v německém jazyce. Pokud je zákazník obchodní subjekt, aplikuje se německé právo.
8.    Všechny údaje o cenách jsou uvedeny jako cena v eurech včetně DPH.
§ 2 Realizace smlouvy, poštovné
1.    Zákazník nese náklady na poštovné z místa pobočky prodávajícího podle ceníku poštovného platného v okamžiku objednávky pod
__________________________________________  
2.    Při uzavření kupní smlouvy je ihned splatná platba kupní ceny. Zákazník má možnost volby mezi různými způsoby platby. Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit při dodávkách do zahraničí, při první objednávce příslušného zákazníka nebo z jiných důvodů určité způsoby platby.
3.    Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud i přes předchozí uzavření příslušné kupní smlouvy sám neobdrží předmět plnění; odpovědnost prodávajícího za úmysl nebo nedbalost zůstává nedotčena. Prodávající informuje v tomto případě kupujícího neprodleně o nedostupnosti zboží a již provedené protiplnění mu neprodleně vrátí. Prodávající si v tomto případě vyhrazuje právo nabídnout cenově a kvalitativně rovnocenné zboží, s cílem uzavřít novou smlouvu na nákup cenově a kvalitativně stejného zboží.
§ 3 Záruka a ručení
1.    Za vady na zboží ručí prodávající vždy v souladu se zákonnými ustanoveními obchodního práva (§§ 434 a násl. spolkového Občanského zákoníku) a – je-li zákazník spotřebitel – obchodního práva pro spotřební zboží (§§ 474 a násl. spolkového OZ), pokud není v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak.
2.    Je-li zákazník podnikatelský subjekt, je délka záruční lhůty ze zákona § 437, č. 1 a č. 3 spolkového OZ za nové zboží s odchylkou od § 438, odst. 1, č. 3 spolkového OZ jeden rok od počátku zákonné promlčecí doby. Pro spotřebitele platí v případě § 438, odst. 1, č. 3 spolkového OZ zákonná záruční lhůta v délce dva roky.
3.    Pokud je zákazník podnikatelský subjekt, je záruka za použité zboží vyloučena. Vůči spotřebitelům se délka záruční lhůty ze zákona § 437, č. 1 a č. 3 spolkového OZ za použité zboží s odchylkou od § 438, odst. 1, č. 3 spolkového OZ zkracuje na jeden rok od počátku zákonné promlčecí doby.
4.    Prodávající neručí v zásadě za škody způsobené z lehké nedbalosti.
5.    Omezení ručení podle předcházejících čísel 2, 3 a 4 neplatí pro škody způsobené poškozením života nebo zdraví, při záměrném zamlčení vad, nárocích vyplývajících ze zákona o ručení za výrobek, v případě úmyslu a hrubé nedbalosti a při porušení povinností, jejichž splnění umožňuje řádné provedení smlouvy a na jejichž dodržení se zákazník smí pravidelně spoléhat.

§ 4 Výhrada vlastnictví, převod rizik
1.    Dodávané zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení.
2.    Je-li zákazník podnikatelský subjekt, přechází při zásilkovém prodeji riziko na podnikatelský subjekt již s předáním přepravci. V případě spotřebitelů přechází riziko na zákazníka až při předání zboží.
§ 5 Zpoždění a poplatky z prodlení
1.    Zákazník, který není spotřebitelem, se dostane do zpoždění, pokud neposkytne dané plnění do 30 dnů od splatnosti.
2.    Spotřebitelé se rovněž dostanou do zpoždění 30 dnů po splatnosti, jsou-li na tento důsledek upozorněni na faktuře nebo výzvě k úhradě.
3.    Prodávající je oprávněna uplatňovat vůči zákazníkovi za každou upomínku paušální náklady na upomínku ve výši 2,50 EUR. Zákazník má právo předložit důkaz, že nevznikla žádná nebo jen malá škoda. Uplatnění dalších nákladů na upomínku zůstává výslovně vyhrazeno.
§ 6 Závěrečná ustanovení
1.    Na tyto Všeobecné obchodní podmínky a na každou uzavřenou kupní smlouvu se aplikuje výhradně německé právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud zákazník není spotřebitel.
2.    Pokud jsou smluvní strany podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku, sjednává se pro všechny právní spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v její souvislosti, jako soudní příslušnost město sídla prodávajícího.
3.    Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek bylo zcela nebo částečně neúčinné, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení.

Stav: 25. 11. 2015