Pravidla chování FIS pro lyžaře a snowboardisty!

1. Ohled na ostatní lyžaře a snowboardisty
Každý lyžař a snowboardista se musí chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval ostatní.

2. Ovládání rychlosti a způsobu jízdy
Každý lyžař a snowboardista musí jezdit bezpečně a obezřetně. Musí přizpůsobit svou rychlost a způsob jízdy svým schopnostem, terénu, sněhovým a povětrnostním podmínkám a hustotě provozu.

3. Volba jízdní dráhy
Lyžař a snowboardista přijíždějící zezadu musí zvolit jízdní dráhu tak, aby neohrozil lyžaře a snowboardisty jedoucí před ním.

4. Předjíždění
Předjíždět lze shora nebo zdola, zprava nebo zleva, ale vždy pouze s takovým odstupem, který ponechá předjížděnému lyžaři nebo snowboardistovi dostatek prostoru pro všechny jeho pohyby.

5. Vjezd a rozjíždění a jízda vzhůru po svahu
Každý lyžař nebo snowboardista, který vjíždí na sjezdovku nebo se po zastavení opět rozjíždí nebo chce jet vzhůru po svahu, se musí směrem nahoru i dolů ujistit, že tím neohrozí sebe ani ostatní.

6. Zastavení
Každý lyžař a snowboardista se musí vyhnout tomu, aby bez nutnosti zastavoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdovky. Lyžař nebo snowboardista, který na takovém místě spadne, jej musí co nejrychleji uvolnit.

7. Výstup a sestup
Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupujte pěšky, musí používat okraj sjezdovky.

8. Dodržování značek
Každý lyžař a snowboardista musí dodržovat značení a signalizaci.

9. Poskytnutí pomoci
V případě nehod je každý lyžař a snowboardista povinen poskytnout pomoc.

10. Povinnost prokázat totožnost
V případě nehody musí každý lyžař a snowboardista, svědek i účastník nehody, odpovědný za nehodu i nikoli, uvést své osobní údaje.
    

Tipy Německého lyžařského svazu (DSV) pro chování vůči pásovým rolbám

1. Vlastní odpovědnost uživatele sjezdovky
S provozem pásových roleb je nutno počítat i kdykoli během lyžařského provozu. Uživatel sjezdovky musí při volbě své jízdní dráhy vždy myslet na to, že tato zařízení často jezdí po svahu nahoru, jsou obtížně řiditelná a řidič nemůže mít vždy úplný přehled o okolním terénu.

2. Udržování odstupu
Uživatel sjezdovky se nesmí nikdy příliš přiblížit k pásové rolbě, ať už rolba jede nebo stojí. Musí vždy počítat s tím, že rolba náhle změní směr jízdy, zastaví nebo začne couvat. Bezpečnostní odstup by proto měl být 15 metrů vpředu a vzadu a 3 metry po stranách.

3. Nezavěšujte se
Jízdní manévrování s pásovými rolbami je nevypočitatelné. Při zavěšování se hrozí nebezpečí života!

4. Někdy jsou skryté
Pásové rolby musí pracovat i v nepřehledném terénu nebo na úzkých místech. Přitom často jezdí směrem nahoru. Vždy je nutno počítat s tím, že se náhle vynoří. Uživatel sjezdovky musí proto v zájmu vlastní bezpečnosti jezdit vždy obezřetně a vyhnout se terénním skokům.

5. Přednost pásových roleb
Pásovým rolbám je nutno vždy dát přednost a nechat je projet první. Uživatel sjezdovky musí v případě pochybností zastavit v dostatečném odstupu, dokud zařízení neprojede. To platí především v úzkých místech.

6. Nebezpečí sklouznutí na prudkém svahu
Na prudším svahu může pásová rolba sklouznout. Uživatel sjezdovky, který se nachází pod ní, by ji proto měl bedlivě sledovat, udržovat velký odstup a co nejrychleji opustit prostor, kde rolba pracuje.
Na prudkém svahu nikdy nepřejíždějte sjezdovku nad pásovou rolbou. Při pádu hrozí nebezpečí sklouznutí do zařízení.

7. Upozorněte na sebe
Pokud se uživatel sjezdovky nemůže vyhnout (pád, závada na materiálu apod.), musí na sebe řidiče co nejvýrazněji upozornit. Je-li nutno, měli by řidiče varovat ostatní uživatelé sjezdovky.

8. Nebezpečí po ukončení provozu nebo uzavření sjezdovky
Po ukončení provozu nebo uzavření sjezdovky se provádí úprava sjezdovky, při které jsou zařízení často zavěšena na více než 1000 metrů dlouhých ocelových lanech. Lano, které často není vidět nebo se může náhle rychle pohybovat vzhůru, může způsobit smrtelná poranění!

Tipy Německého lyžařského svazu (DSV) pro jízdu na sedačkové lanovce Sonnenhang

Tipy Německého lyžařského svazu (DSV) slouží bezpečnosti všech uživatelů sjezdovky. V případě pochybností však mají přednost pokyny personálu lanovky. Osoba, která má nebo jí byly svěřeny do opatrování děti, by jim měla pomoci s dodržováním tipů Německého lyžařského svazu (DSV)  a pokynů personálu.

1. Příprava k nastupování
Stavte se uspořádaně a netlačte se. Nenechávejte žádné nástupní místo volné, abyste zabránili zbytečnému čekání. Snowboardisté nastupují se zapnutým zadním vázáním.

2. Nastupování
Rychle přejeďte na nástupní místo a hůlky držte v jedné ruce. Podívejte se za sebe a sledujte přijíždějící sedačku.
Děti, které nejsou školou povinné, mohou sedačku používat pouze společně s dospělými. Vedle sebe přitom nesmí sedět více než dvě děti.
Po usazení se ještě ve stanici automaticky zavře bezpečnostní zábrana. Lyže nechte viset a držte je v klidu, aby při jízdě nedošlo k nechtěnému uvolnění vázání.

3. Během jízdy
Seďte v klidu, lyže držte ve směru jízdy a nehoupejte se. Jeďte až k výstupnímu místu. Ten, kdo vystupuje předčasně, ohrožuje sebe i ostatní. Shazování předmětů a kouření je z bezpečnostních a ekologických důvodů přísně zakázáno.

4. Přerušení jízdy
I při delším přerušení jízdy zachovejte klid a uklidněte své spolujezdce na lanovce. Vyčkejte bezpodmínečně dalších informací, nikdy nejednejte o své vůli. Seskakování je životu nebezpečné, výškový rozdíl oproti zemi vždy klame.

5. Před výstupem
Včas se připravte na výstup. Bezpečnostní zábrana se automaticky otevře v horní stanici lanovky. Před dojezdem nadzvedněte špičky lyží.

6. Vystupování
Vystupujte směrem k nařízené straně a ihned opusťte celý výstupní prostor. Ten, kdo se zde bude zdržovat déle, ohrožuje lyžaře, jedoucí za ním, i sebe sama.
    

Tipy Německého lyžařského svazu (DSV) pro jízdu na sedačkové lanovce Nordhang

Tipy Německého lyžařského svazu (DSV) slouží bezpečnosti všech uživatelů sjezdovky. V případě pochybností však mají přednost pokyny personálu lanovky. Osoba, která má nebo jí byly svěřeny do opatrování děti, by jim měla pomoci s dodržováním tipů Německého lyžařského svazu (DSV)  a pokynů personálu.

1. Příprava k nastupování
Stavte se uspořádaně a netlačte se. Nenechávejte žádné nástupní místo volné, abyste zabránili zbytečnému čekání. Snowboardisté nastupují se zapnutým zadním vázáním.

2. Nastupování
Rychle přejeďte na nástupní místo a hůlky držte v jedné ruce. Podívejte se za sebe a sledujte přijíždějící sedačku.
Děti, které nejsou školou povinné, mohou sedačku používat pouze společně s dospělými. Vedle sebe přitom nesmí sedět více než dvě děti.
Po usazení zavřete bezpečnostní zábranu, berte přitom ohled na své spolujezdce na sedačce. Lyže postavte na mřížku a držte je v klidu, aby při jízdě nedošlo k nechtěnému uvolnění vázání.

3. Během jízdy
Seďte v klidu, lyže držte ve směru jízdy a nehoupejte se. Jeďte až k výstupnímu místu. Ten, kdo vystupuje předčasně, ohrožuje sebe i ostatní. Shazování předmětů a kouření je z bezpečnostních a ekologických důvodů přísně zakázáno.

4. Přerušení jízdy
I při delším přerušení jízdy zachovejte klid a uklidněte své spolujezdce na lanovce. Vyčkejte bezpodmínečně dalších informací, nikdy nejednejte o své vůli. Seskakování je životu nebezpečné, výškový rozdíl oproti zemi vždy klame.

5. Před výstupem
Včas se připravte na výstup. Bezpečnostní zábranu otevřete až při dojetí k tabulce s příslušným upozorněním a před dojezdem nadzvedněte špičky lyží.

6. Vystupování
Vystupujte směrem k nařízené straně a ihned opusťte celý výstupní prostor. Ten, kdo se zde bude zdržovat déle, ohrožuje lyžaře, jedoucí za ním, i sebe sama.

Tipy Německého lyžařského svazu (DSV) pro jízdu na vleku

Tipy Německého lyžařského svazu (DSV) slouží bezpečnosti všech uživatelů sjezdovky. V případě pochybností však mají přednost pokyny personálu lanovky. Osoba, která má nebo jí byly svěřeny do opatrování děti, by jim měla pomoci s dodržováním tipů Německého lyžařského svazu (DSV)  a pokynů personálu.


1. Příprava k nastupování
Při nastupování se stavte do dvojic a netlačte se dopředu, abyste zabránili zbytečnému čekání. Snowboardisté nastupují se zapnutým zadním vázáním.

2. Nastupování
Hůlky držte ve vnější ruce a rychle postupte na nástupní místo. Otočte se směrem dovnitř a volnou rukou uchopte kotvu vleku.

3. Začátek jízdy
Nesedejte si na kotvu! Stůjte zpříma, lehce se opřete o kotvu a nechte se táhnout. Snowboardisté postaví volnou nohu mezi vázání.

4. Během jízdy
Udržujte rovnováhu. Na dvojkotvě se neopírejte směrem ven ani o svého spolujezdce.

5. Neexperimentujte
Dodržujte trasu vleku a nejezděte slalom. Nikdy nevystupujte předčasně, ohrožujete tak sebe i ostatní.

6. Chování v případě pádu
Rychle vystupte směrem k nařízené straně. Kotvu pusťte ve směru tahu. Hození kotvy na stranu ohrožuje ostatní.

7. Před výstupem
Včas se připravte na výstup. Dbejte na to, aby se kotva nezachytila za oblečení.

8. Vystupování
Rychle vystupte směrem k nařízené straně. Kotvu pusťte ve směru tahu. Hození kotvy na stranu ohrožuje ostatní.

9. Opuštění výstupního prostoru
Ihned opusťte celý výstupní prostor, aby lyžaři jedoucí za vámi měli dost místa. Toho, kdo se zde bude zdržovat, může navíc zasáhnout houpající se kotva.

Důležité bezpečnostní pokyny pro Fun Park Javor s raily postavenými na Thurnhofském svahu

Fun Park Javor s integrovanými raily (= konstrukcemi z ocelových trubek) je speciálním prostorem pouze pro zkušené jezdce. Na raily (= konstrukce z ocelových trubek) v prostoru Fun Parku Javor se zvláště upozorňuje. Před jízdou ve Fun Parku Javor je nutno si trasu nejprve prohlédnout nebo opatrně projet. Je nutno dbát na polohu railů. Pro uživatele Fun Parku Javor platí pravidla FIS. Prostor dopadu je nutno ihned uvolnit. Zdržování se za valem a za railem je přísně zakázáno. Do uzavřených prostor se z důvodu zachování vlastní bezpečnosti nesmí vstupovat.


Pravidla pro používání sáňkařské dráhy na Javoru

1. Pro uživatele sáňkařské dráhy platí pravidla FIS
Pro sáňkařskou dráhu platí stejně jako pro lyžaře pravidla FIS. Viz pravidla FIS!
Tato pravidla je nutno spolehlivě dodržovat a platí jako předpis.

2. Zvláštní pokyny pro děti
V případě dětí upozorňujeme na to, že odpovědné osoby musí samy rozhodnout, zda mohou děti jezdit samotné. Nacházíte se na sportovišti. Tato situace klade nároky na zkušenost a uživatele. Žádáme zákonné zástupce, aby děti ve vlastním zájmu před používáním dráhy seznámili s pravidly FIS a s tratí sáňkařské dráhy.

3. Povolené sáňky
Z bezpečnostních důvodů, kvůli přepravě sedačkovou lanovkou a z důvodů vhodnosti pro sáňkařskou dráhu se smějí používat pouze sáňky společnosti ARBER-BERGBAHN a takové, které společnost ARBER-BERGBAHN klasifikovala jako bezvadné z bezpečnostně technického hlediska.

Neřiditelné sáňky, boby, airboardy, nafukovací boby snowtube, pneumatiky, plastové tašky nebo další zařízení na klouzání s podobnou konstrukcí se nebudou sedačkovou lanovkou přepravovat a jsou výslovně zakázány.
Pokud budou tato zařízení na sáňkařské dráze použita, nepřebírá společnosti ARBER-BERGBAHN záruku.

4. Sáňkování je povoleno pouze na sáňkařské dráze, nikoli na lyžařských sjezdovkách
Sáňky se u společnosti ARBER-BERGBAHN smějí používat pouze na sáňkařské dráze, která je k tomu určena. Sáňkování na lyžařských sjezdovkách je zakázáno.

5. Provozní doba sáňkařské dráhy
Sáňkařskou dráhu lze používat pouze během denní provozní doby společnosti ARBER-BERGBAHN. Během provozu pro lyžování na osvětlené sjezdovce je sáňkařská dráha uzavřena.

6. Berte ohled na ostatní
Každý sáňkař se musí vždy chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval ostatní.

7. Ovládání rychlosti a způsobu jízdy
Každý sáňkař musí jezdit bezpečně a obezřetně.
Musí přizpůsobit svou rychlost a způsob jízdy svým schopnostem, terénu, sněhovým a povětrnostním podmínkám.

8. Volba jízdní dráhy
Sáňkař přijíždějící zezadu musí zvolit jízdní dráhu tak, aby neohrozil sáňkaře jedoucí před ním.

9. Předjíždění
Předjíždět lze shora nebo zdola, zprava a zleva, ale vždy pouze s takovým odstupem, který ponechá předjížděnému sáňkaři dostatek prostoru pro všechny jeho pohyby.

10. Vjezd a rozjíždění
Každý sáňkař, který vjíždí na sáňkařskou dráhu nebo se po zastavení opět rozjíždí, se musí směrem nahoru i dolů ujistit, že tím neohrozí sebe ani ostatní.

11. Zastavení
Každý sáňkař se musí vyhnout tomu, aby bez nutnosti zastavoval na úzkých nebo nepřehledných místech dráhy. Sáňkař, který spadne, musí místo pádu co nejrychleji opět uvolnit.

12. Výstup po sáňkařské dráze a sjezdovkách – z bezpečnostních důvodů zakázán.
Výstup pěšky se sáňkami nebo i bez nich po sáňkařské dráze není
povolen. Stejně tak je zakázán výstup se sáňkami po sjezdovkách a vedle sjezdovek z důvodu nebezpečí kolize s lyžaři.

13. Sestup po sáňkařské dráze
Sáňkař, který z určitých důvodů sesedne ze sáněk, musí z bezpečnostních důvodů použít okraj sáňkařské dráhy a nesmí ohrozit kolem jedoucí sáňkaře.

14. Dodržování pokynů a značek
Každý sáňkař musí dodržovat informační tabule, bezpečnostní pokyny a nařízení společnosti ARBER-BERGBAHN.

15. Poskytnutí pomoci
V případě nehod je každý povinen poskytnout pomoc.

16. Povinnost prokázat totožnost
V případě nehody musí každý sáňkař, svědek i účastník nehody, odpovědný za nehodu i nikoli, uvést své osobní údaje.

Vedení provozu
společnosti ARBER-BERGBAHN